6- آتش نشانی ضرورت نصب تجهیزات ایمنی

    آتش نشانی ضرورت نصب تجهیزات ایمنی درساختمانها  استفاده از تجهیزات و وسایل ایمنی در زمینه تامین ایمنی ساختمانها انکار ناپذیر می باشد چرا که در زمان اولیه وقوع آتش سوزی تا موقع رسیدن نیروهای آتش نشانی ساکنین مجتمع های مسکونی وغیر مسکونی می توانند با استفاده از تجهزات موجود نسبت به اطفاء حریق در ساختمانها اقدام نمایند. 

آمار نشان میدهد مالکین و ساکنین مجتمع های که داری تجهیزات ایمنی لازم هستند با بهره برداری از تجهیزات ایمنی نصب شده در ساختمان سریعا نسبت به اطفاءحریق اقدام نموده و از گسترش آن جلوگیری نمایند بنابراین با تمهیدات پیش بینی شده توسط سازمان یا حتی در شرایط بسیار دشوار وپر مخاطره نیز ساکنین ساختمانها از طریق راههای خروج اضطراری ودستگاه پله های ایمن در ساختمانها می توانند جان خود را نجات دهند و از به جا گذاشتن خسارات مالی وجانی جلوگیری بعمل آورند .علیهذا وجود تجهیزات ایمنی در ساختمانها باعث تسریع در عملیات اطفاء حریق شده واز طرف دیگر نیروهای آتش نشانی نیز می توانند بدون استفاده از تجهیزات خودروهای آتش نشانی وبا بهره مندی از تجهیزات موجود در ساختمان که به عنوان پدافند عامل نهادینه گردیده نسبت به عملیات اطفاءحریق اقدام نمایند.           

در پایان خاطر نشان می سازد آمار آتش سوزی در ساختمانهای مسکونی وغیر مسکونی دارای طرح ایمنی نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است وموید این نکته مهم می باشد که سازمان با راهکارها وارائه طرح های ایمنی نسبت به ساختمانهای مذکور ضمن حراست وحفاظت از اموال وجان مردم آنها را در برابر آتش سوزی نیز محافظت نموده است .  

 

/ 0 نظر / 23 بازدید