60- آموزش PowerPoint

ارائه مطلب

بازکردن برنامه :

ازStart   در قسمت all Programs در قسمت Microsoft Office روی نرم افزار PowerPoint کلیک چپ می کنیم.

به فایل این نرافزار Presentation یا نمایش می گوییم.

برای بستن فایل از Ctrl+F4   وبرای باز کردن فایل جدیداز Ctrl+N   استفاده می کنیم.

هر فایل تشکیل شده از تعدادی اسلاید (Slide ) ، برای وارد کردن مطالب در آنها (که به طور بیش فرض دارای یک اسلاید است ) .

 

روش های اضافه کردن اسلاید :

Ctrl+M

روی یک اسلاید کلیک چپ کرده وenter می زنیم.

روی اسلاید کلیک راست کردهودستورnew slide انبخاب می کنیم.

در زبانه ی home روی دستور new slide کلیک چپ می کنیم.

 

حذف اسلاید :

روی اسلاید کلیک چپ کرده ودکمه ی delete صفحه کلید را می زنیم.

 

تغییر جهت اسلاید ها:

در زبانه view در قسمت view direction گزینه right to left یا left to right انتخاب می کنیم.

 

تغیر زمینه اسلاید :

روی اسلاید کلیک راست کرده و دستور format background انتخاب می کنیم. در پنجره باز شده :

برای استفاده از رنگ از گزینه Solid fill استفاده می کنیم .

برای استفاده از ترکیب رنگ از گزینه  gradient fill استفاده می کنیم .

برای استفاده از تصویر وطرح های آماده از گزینه Picture or texture fill استفاده می کنیم.

برای اعمال کردن زمینه انتخابی به همه اسلاید ها روی apply to all کلیک می کنیم و برای اعمال کردن به اسلاید  انتخابی روی Close کلیک می کنیم.

 

جانگهدار:

درهر اسلاید محل هایی برای قراردادن متن یا تصئیر یا شکل یاهر شی دیگر وجود دارد . به این مکان place holder یا جانگهدار می گوییم  .

برای تغییر نوع جانگهدارهای یک اسلاید ، روی اسلاید مورد نظرکلیک راست کرده ودر قسمت layout یک حالت انتخاب می کنیم.

تمرین :

یک فایل جدید باز کنید.

1-اسلاید اول از نوع title only و زمینه آن از نوع gradient باشد.

درجانگهدار عنوان عبارت بسم الله رحمن رحیم بنویسید.

تنظیمات متن :اندازه 60 ، حالت bold ، رنگ دلخواه .

جانگهدار متنی را در وسط اسلاید قرار دهید.

2-اسلاید دوم از نوع title slide باشد ، زمینه اسلاید از نوع texture ودر جانگهدار title عبارت مهارت ششم بنویسید.

در جانگهدارsubtitle عبارت PowerPoint بنویسید.(تنظیمات متن را به دلخواه انجام دهید .)

3-اسلاید سوم از نوع title and text باشد زمینه اسلاید gradint ودر جانگهدار title عبارت جلسه اول بنویسید ، در جانگهدار text ، پاراگراف های زیر را بنویسید:

-مقدمه

-بازکردن برنامه

-فایل

-اسلاید

-تغییر زمینه

(تنظیمات متن به دلخواه)

4-برای نمایش اسلاید از دکمهF5 استفاده می کنیم .

برای خارج شدن از حالت نمایش دکمه esc می زنیم . یا اینکه روی اسلاید کلیک راست کرده ودستور end show کلیک می کنیم .

 

دو روش دیگر برای نمایش اسلاید :

الف)در زبانه view روی slide show کلیک می کنیم .

ب)در زبانه slide show روی from beginning کلیک می کنیم .

 

 

برای شروع نمایش از اسلاید فعال :

الف)از دکمه shift+F5 استفاده می کنیم .

ب)در زبانه slide show روی from current slide کلیک می کنیم .

ج)در پایین اسلاید ها روی دکمه slide show کلیک می کنیم .

 

تغییر نوع علامتگذاری و شماره گذاری پارگراف ها :

در حاشیه های جانگهدار text( مثلا اسلاید سوم ) کلیک چپ می کنیم .

در زبانه home از دکمه های bullets یا numbering استفاده می کنیم .

 

Slide transition

نحوه اجرای اسلایدها :

روی اسلاید کلیک چپ می کنیم . در زبانه animation در قسمت transition to this slide یک حالت انتخاب می کنیم .

برای مدت زمان اجرای هر اسلاید قسمت automatically after فعال کرده و در کادر مدت زمان را مشخص می کنیم .

برای تعیین سرعت اجرای هر اسلاید ، از قسمت transition spped استفاده می کنیم .

برای  اعمال کردن تنظیمات به همه اسلاید ها روی apply to all کلیک می کنیم .

 

در حالت اجرای خودکار بعد از نمایش آخرین اسلاید صفحه end show ظاهر می شود . برای اینکه بعد از اجرای اسلاید آخر

مجددا از اسلاید اول نمایش دهد از دستور زیر استفاده می کنیم :

از زبانه slide show در قسمت set up slide show ، دستور loop continuously until esc رافعال می کنیم .

تمرین :

1-اسلاید ها را از حالت تکرار خارج کنید .

2-حرکت اسلاید ها را حذف کنید .

3-اسلاید ها را از حالت خودکار خارج کنید .

تمرین :

در اسلاید چهارم ( از نوع title and text ) در جانگهدار عنوان ( title) کلمه مقدمه بنویسید و در جانگهدار text عبارت زیر را بنویسید :

کاربرد اصلی این نرافزار در ارئه مطلب است مانند ارائه سمینار ، کلاس درس ، پایان نامه و ...  .

 

تمرین :

در اسلاید پنجم از نوع title and text در جانگهدار title عبارت بازکرن برنامه بنویسید ، در جانگهدار text ، مسیر زیر را

بنویسید :

از قسمت start روی  all programs کلیک کرده ودر قسمت  Microsoft  office نرم افزار مورد نظر انتخاب می کنیم .

 

HYPERLINK : (فرا پیوند )

پیوند دادن یک متن یا شکل یا تصویر به یک اسلاید یا به یک فایل یا به ... .

مثال : در اسلاید سوم اگر روی عبارت بازکردن برنامه کلیک چپ کنیم ، اسلاید پنجم باز می شود .

متن مورد نظر را انتخاب می کنیم .

CTRL+K می زنیم .

در پنجره باز شده برای پیوند دادن به یکی از اسلاید های موجود ، قسمت PLACE IN THIS DOCUMENT کلیک می کنیم .

اسلاید مورد نظر انتخاب کرده و OK می زنیم .

برای اجرا از F5 استفاده می کنیم .

تمرین :

4اسلاید از نوع TITLE AND TEXT ایجاد کنید .

در عنوان های اسلاید ها به ترتیب WORD ، EXCEL ، ACCESS ، PowerPoint بنویسید .

 

شماره گذاری  ، درج تاریخ ، درج پا صفحه :

روی یکی از اسلاید ها کلیک چپ می کنیم .

در زبانه INSERT قسمت SLIDE NUMBER

برای ایجاد سیستم ، قسمت UPDATE AUTOMATICALLY رافعال می کنیم .

برای تاریخ دلخواه  ، قسمت FIXED را فعال کرده و در کادر تاریخ را می نویسیم .

جهت قرار دادن شماره اسلاید ، SLIDE NUMBER رافعال می کنیم .

برای پا صفحه ، قسمت FOOTER را فعال می کنیم .

روی APPLY TO ALL  کلیک می کنیم .

تمرین :

در اسلاید فهرست (SUMMARY SLIDE ) ، هر متن را به اسلاید مربوطه اش پیوند دهید .

 

ACTION BUTTONS : دکمه های عملیاتی

اگر دراسلاید یک شکل رسم کنید و آن شکل را به یکی از اسلایدها یا به یک فایل پیوند دهیم به این شکل دکمه عملیاتی می گوییم .

روی اسلاید مورد نظر کلیک چپ می کنیم .

در زبانه home در قسمت  shapes در قسمت action button یک شکل انتخاب می کنیم .

با گرفتن کلیک چپ وکشیدن ماوس ، شکل را در اسلاید رسم می کنیم .

پنجره ای به نام action settings باز می شود .

قسمت hyperlink to فعال کرده و یکی از دستورات زیر را انتخاب می کنیم  :

Next slide اسلاید بعدی

Previous slide اسلاید قبلی

First slide اسلاید اول

Last slide اسلاید آخر

Last slide viewed آخرین اسلاید مشاهده شده

End show پایان نمایش

Custom show اسلاید های نمایش سفارشی

Slide… اسلاید دلخواه

 

تمرین :

در اسلاید دوم ، یک دکمه عملیاتی رسم کنید واین دکمه را به اسلاید اول پیوند دهید .

سپس با استفاده ازctrl+c (copy ) و ctrl+v (paste ) ، این دکمه را در اسلاید های 3به بعد قرار دهید .

 

Master

یک اسلاید است . هر تغییری روی این اسلاید انجام دهیم ، به تمامی اسلایدها اعمال می شود.مانند رسم شکل ، قرار دادن

تصویر ، نوشتن متن و ...  .

در زبانه view روی slide master کلیک می کنیم .

تغییرات و تنظیمات را روی این اسلاید انجام دهیم .

برای به اسلایدها در زبانه view روی normal کلیک می کنیم .

 

تمرین :

در سمت چپ همه اسلایدها بااستفاده از master یک مستطیل عمودی رسم کنید وبرای رنگ زمینه آن از ترکیب رنگ

استفاده نمایید .

تمرین :

بااستفاده از word art در پشت زمینه همه اسلایدها کلمه PowerPoint بنویسید .

 

Animation

ایجاد حرکت روی اشیاء درون اسلایدها

روی شی مورد نظر کلیک  چپ کرده ودر زبانه ش animation روی custom animation  کلیک می کنیم .در

سمت راست صفحه روی add effect کلیک کرده و وارد یکی از سه حرکت زیر می شویم .

Enterance  حرکت وردی (سبز)

Emphasis حرکت درون صفحه _  تاکیدی (زرد)

Exit خروجی (قرمز)

در هر یک از سه نوع حرکت ، برای دسترسی به جلوه های بیشتر ، روی more effects کلیک می کنیم . یک

حرکت انتخاب کرده وOK می زنیم .

 

تمرین :

در جانگهدار عنوان اسلاید اول ، کلمه PowerPoint بنویسید وبرای این عبارت سه حرکت ورودی ، تاکیدی و

خروجی ایجادکنید .

در سمت راست کنار هر حرکت علامت ماوس قرار می گیرد .

 

علامت ماوس نشان دهنده این است که در حالت F5 ، حرکت ها به صورت خودکار انجام نمی شوند وبرای اجرا

باید enter زد یا کلیک کرد .

برای اجرا خودکار حرکتها ، در سمت راست صفحه روی حرکت کلیک راست کرده وگزینه start after previous

انتخاب می کنیم . کنار حرکت ، علامت ساعت ظاهر می شود .

در حالت اجرای خودکار ، حرکت ها بدون تاخیر انجام می شوند .

برای گذاشتن تاخیر روی یک حرکت ، در سمت راست صفحه روی حرکت مورد نظر کلیک راست کرده ودستور timing

انتخاب می کنیم ودر قسمت delay مدت تاخیر را برحسب ثانیه مشخص می کنیم .

 

Object: قرار دادن یک فایل در اسلاید (مانند فایل Word یا Excel یا و ... .)

در زبانه insert  روی object کلیک می کنیم  .

قسمت create from file فعال می کنیم .

روی browse کلیک کرده ودر درایوها روی فایل مورد نظر دو بار کلیک چپ می کنیم .

 

Csutom show : نمایش سفارشی

نمایش چند اسلاید از بین اسلایدهای فایل جاری

در زبانه slide show در قسمت custom slide show روی custom show کلیک می کنیم .

روی دکمه new کلیک می کنیم .

در کادر  slide show name یک نام می نویسیم .

اسلایدهای مورد نظر را انتخاب کرده و روی  add کلیک می کنیم وOK می زنیم .

برای نمایش روی دکمه show کلیک می کنیم .

 

Smart chart

از زبانه insert روی smart chart کلیک می کنیم . یک نوع نمودار انتخاب کرده وOK می زنیم .

برای اضافه کردن شکل به نمودار ، در زبانه design روی add کلیک می کنیم .

 

کپی کردن اسلاید :

روی اسلاید مورد نظر کلیک چپ می کنیم .

در زبانه home در قسمت  new slide روی duplicate selected slide کلیک می کنیم .

 

قرار دادن فیلم وفایل صوتی در اسلاید :

در زبانه insert برای درج فیلم ، از قسمت movies روی  movie from file کلیک می کنیم .

برای درج فایل صوتی در همین زبانه از قسمت sound   روی sound from file کلیک می کنیم .

 

Setup show

در زبانه slide show روی setup slide show کلیک می کنیم .

Presented by a speaker : در حالت F5   اسلاید به صورت تمام صفحه مشاهده می شود .

Browsed by an individual : در حالت  F5 نوار منو ، نوار عنوان و... نیز مشاهده می شود .

Browsed at a kiosk : در حالت نمایش ، اسلاید به صورت تمام صفحه نمایش می دهد اما نمی توانیم به اسلاید بعد

برویم . از این حالت برای اجرای خودکار استفاده می شود .

Shoe without animation : نمایش اسلاید ها بدون حرکت .

Show without narration : نمایش اسلایدها بدون صدا .

 

Rehearse timing

زمان بندی اسلاید ها وموضوعات درون اسلاید :

در زبانه slide show روی rehearse timingکلیک می کنیم .

زمان برای اجرای اولین اسلاید شروع می شود .

با زدن enter ( بعد از مدت زمان دلخواه ) به اسلاید یا موضوع بعد می رویم .

در پایان روی yes کلیک می کنیم .

 

یاداشت گذاری روی اسلاید :

روی اسلاید مورد نظر کلیک چپ می کنیم .

در پایین صفحه نمایش در کادر click to add notes یاداشت می نویسیم .

در حالت نمایش به طوذ پیش فرض ، یاداشت نمایش داده نمی شود .

برای مشاهده ی یاداشت در حالت نمایش روی اسلاید کلیک راست کرده ودر قسمت screen روی speaker notes کلیک می کنیم .

 

Hide (مخفی کردن اسلاید )

روی اسلاید مورد نظر کلیک راست کرده ودستور hide slide کلیک می کنیم .

اسلاید مخفی در حالت F5 نمایش داده نمی شود .

برای نمایش اسلاید مخفی در حالت نمایش ، از دکمه H استفاده می کنیم .

 

چاپ اسلایدها :

از دکمه office روی print کلیک می کنیم .(ctrl+P )

در قسمت print what یکی از حالت های زیر انتخاب می کنیم :

Slide : چاپ هر اسلاید در یک صفحه بدون یاداشت .

Handouts : چاپ چند اسلاید دریک صفحه بایادداشت .

Outline view : چاپ فقط متن .

All : چاپ همه اسلایدها

Current slide : چاپ اسلاید فعال

Slide :چاپ اسلایدها براساس شماره ای که در کادر وارد می کنیم .

 

Grid and gudies : خطوط شبکه ای و راهنما

روی صفحه نمایش اسلاید کلیک راست کرده ودستور grid and guides کلیک می کنیم .

/ 0 نظر / 105 بازدید