11- کلیدهای میانبر در word (قسمت دوم)

   1- برای انتخاب کردن یک عبارت یا کلمه می توانید از = shift + فلش های چپ و راست استفاده کنید.

 2- برای کپی کردن= (ز)ctrl + c
 3- برای چسباندن (پیست کردن)= (ر) ctrl + v
 4- یرای بریدن (کات کردن)= (ط) ctrl + x
 5- برای راست چین کردن مطلب نوشته شده = (ق) ctrl + r
6- برای چپ چین کردن مطلب نوشته شده = (م) ctrl + l
 7- برای وسط چین کردن مطلب نوشته شده = (ث) ctrl + e
8- برای از طرفین تراز کردن مطلب نوشته شده = (ت) ctrl + j
 9- برای راست به چپ کردن متن = (سمت راست ) ctrl + shift
 10- برای چپ به راست کردن متن = (سمت چپ ) ctrl + shift
 11- برای افزایش حجم قلم مطلب نوشته شده = (چ) ] / ctrl + }
 12- برای کاهش حجم قلم مطلب نوشته شده = (ج) [ / ctrl + {
 13- برای فارسی کردن متن اگر انگلیسی تایپ می شد = alt + shift
 14- برای انگلیسی کردن متن اگر فارسی تایپ می شد = alt + shift
 15- برای ضخیم کردن قلم متن تایپ شده (bold) = ( ذ ) ctrl + b
 16- برای کج کردن متن تایپ شده (italic) = ( ه ) ctrl + i
 17- برای زیر خط دار کردن متن تایپ شده (underline) = ( ع ) ctrl + u
 18- برای پرینت گرفتن از صفحه تایپ شده = (ح) ctrl + p
 19- برای باز کردن یک صفحه جدید در ورد می توانید از = (د) ctrl + n
 20- برای باز کردن فایل های word در محیط ورد می توانید از (خ) ctrl + o استفاده کنید .و صفحه تایپ شده تان را از اینجا ( باز )open کنید .
 21- اگر درهنگام کار با ورد نیاز داشتید یکی از کادرهای نوار استاندارد را باز کنید کافی است که altرا نگه دارید و اگر توجه کنید زیرنام هریک از این منوها حرف اول آن زیر خط دار است کافی است تایپ شما به صورتانگلیسی باشد و آن دکمه را بزنید. منو باز می شود ، توجه داشته باشید که در هریک اززیر منوها هم چنین حالتی وجود دارد .
 22- برای انتخاب تمام متن نوشته شده = (ش) ctrl + a
 23- برای save کردن متن تایپ شده = (س) ctrl + sتوجه کنید که در بار اول کادر save باز می شود و  شما باید نامی برای متن تایپ شده خودبگذارید و دکمه ok را کلیک کنید ولی در دفعات بعد در پایین صفحه ورد بالای نوار start اگر توجه کنید علامت فلاپی دیسک برای چند لحظه ظاهر می شود و دوباره ناپدیدمی شود .
 24- اگر می خواهید فونت خود را عوض کنید از (ی) ctrl + d استفاده کنید و نوع قلم خود را مشخص کنید .
 25- اگر می خواهید کلمه و یا عبارتی را پیداکنید(find) از (ب) ctrl + f استفاده کنید عبارت و یا کلمه مورد نظر خود را در کادرتایپ کنید و روی find next ،enter بزنید ، آن را برای شما پیدا می کند و اگر بیش ازیک بار تکرار شده باشد بازدن هر بار روی دکمه enter و با find next کلمات بعدی راپیدا می کند.
 26- اگر کلمه و یا عبارتی را تایپ کردید و دیدید که باید باکلمه ای دیگر عوض شود کافی است از ( آ ) ctrl + h یعنی جایگزینی ( reeplace ) استفاده کنید به این صورت که بعد از نوشتن کلمه و یا عبارت مورد نظر در قسمت جایگزینی ( replace ) در کادر دوم کلمه و یا عبارت جایگزین را می نویسید و برروی جایگزینی همه(all ( reeplace کلیک می کنید کلمه و یا عبارت مورد نظر جایگزین کلمه ویا عبارت قبلی می شود .
 27- برای باز کردن گیومه راست___{ = (چ)[+shift
 28- برای باز کردن گیومه چپ___} = (ج)]+shift
 29- برای باز کردن پرانتز راست ___( = (0) shift + 0
 30- برای باز کردن پرانتز چپ ___) = (9) shift + 9
 31- برای تایپ دو نفطه ___ : = (ک) ;+shift
 32- برای تایپ علامت سوال ___ ؟ = (ض)/+ shift
 33- برای تایپ علامت تعجب ___ ! = (1) shift + 1
 34- برای تایپ علامت ادساین ___ @ = (2) shift + 2
 35- برای تایپ علامت اند (AND ) ___ & =(7) shift + 7
 برای تایپ علائم ریاضی در word از کلید های میانبر زیر استفاده کنید :
 1- علامت جمع ___ + = (=)=+ shift
 2- علامت ضربدر _____ × = (÷)`+ shift البتهتو فارسی
 3- علامت تقریبی ____ ~ = (÷)`+ shift البته تو انگلیسی
 4- علامت درصد _____ % = (5) shift + 5
 5- علامت دلار ______ $ = (5) shift + 5
 6- علامت ستاره _____ * =(8) shift + 8
 7- علامت چهار خونه _____ # = (3) shift + 3
 برای تایپ علائم فارسی در word از کلید های میانبر زیر استفاده کنید :
 1- علامت تنوین نصب ازکلیدهای ترکیبی = (ض) shift + q مانند اصلاً
 2- علامت تنوین جر از کلیدهای ترکیبی = (ث) shift + e مانندجمیعٍ
 3- علامت تنوین رفع از کلیدهای ترکیبی = (ص) shift + w مانند رابعٌ
 4- علامت ضمه از کلیدهای ترکیبی = (س) shift + s
 5- علامت فتحه از کلیدهای ترکیبی = (ش) shift + a
 6- علامت کسره از کلیدهای ترکیبی = (ی) shift + d
 7- علامت أ از کلیدهای ترکیبی = (د ) shift + n
 8-علامت إ از کلیدهای ترکیبی = (ذ) shift + b
 9-علامت ؤ از کلیدهای ترکیبی = (ر ) shift + V
 10- علامت ء از کلیدهای ترکیبی = (ئ) shift + m
 11- علامت __ّ_ از کلیدهای ترکیبی = (ب) shift + f
 12- علامت « از کلیدهای ترکیبی = (ن) shift + k
 13- علامت » از کلیدهای ترکیبی = (م) shift + L
 14-علامت ة از کلیدهای ترکیبی = (ظ) shift +z
 15- علامت ی از کلیدهای ترکیبی = (ط) shift + X
 16- علامت ژ از کلیدهای ترکیبی = (ز) shift + C
 17- علامت ۀ از کلیدهای ترکیبی = (ر) shift + V
 18- علامت آ از کلیدهای ترکیبی = (ا) shift + H
 19- علامت ، از کلیدهای ترکیبی = (ف) shift + T
 20- علامت ؛ از کلیدهای ترکیبی = (غ) shift + Y
 21- علامت , از کلیدهای ترکیبی = (ع) shift + U
 22- علامت < از کلیدهای ترکیبی = (و),+ shift
 23- علامت >از کلیدهای ترکیبی = (.).+ shift
/ 0 نظر / 109 بازدید